مرکز کامپیوتر
گروه‌های ایمیل
Computational Server Room

گروه‌های ایمیل

گروه‌های ایمیل

ردیف گروه ایمیلی توضیحات
۱ allpeople@iasbs.ac.ir گروه ایمیل همگانی دانشگاه
۲ biodept@iasbs.ac.ir گروه ایمیلی اعضای دانشکده علوم زیستی
۳ biofaculty@iasbs.ac.ir گروه ایمیلی اعضای هیأت علمی دانشکده علوم زیستی
۴ biostudents@iasbs.ac.ir گروه ایمیلی دانشجویان دانشکده علوم زیستی
۵ biointstudents@iasbs.ac.ir گروه ایمیلی دانشجویان بین‌المللی دانشکده علوم زیستی
۶ chemdept@iasbs.ac.ir گروه ایمیلی اعضای دانشکده شیمی
۷ chemfaculty@iasbs.ac.ir گروه ایمیلی اعضای هیأت علمی دانشکده شیمی
۸ chemstudents@iasbs.ac.ir گروه ایمیلی دانشجویان دانشکده شیمی
۹ chemintstudents@iasbs.ac.ir گروه ایمیلی دانشجویان بین‌المللی دانشکده شیمی
۱۰ faculty@iasbs.ac.ir گروه ایمیلی اعضای هیأت علمی
۱۱ geodept@iasbs.ac.ir گروه ایمیلی اعضای دانشکده علوم زمین
۱۲ geofaculty@iasbs.ac.ir گروه ایمیلی اعضای هیأت علمی دانشکده علوم زمین
۱۳ geostudents@iasbs.ac.ir گروه ایمیلی دانشجویان دانشکده علوم زمین
۱۴ geointstudents@iasbs.ac.ir گروه ایمیلی دانشجویان بین‌المللی دانشکده علوم زمین
۱۵ guest@iasbs.ac.ir گروه ایمیلی مهمانان و مدعوین دانشگاه
۱۶ itcsdept@iasbs.ac.ir گروه ایمیلی اعضای دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات
۱۷ itcsfaculty@iasbs.ac.ir گروه ایمیلی اعضای هیأت علمی دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات
۱۸ itcsstudents@iasbs.ac.ir گروه ایمیلی دانشجویان دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات
۱۹ itcsintstudents@iasbs.ac.ir گروه ایمیلی دانشجویان بین‌المللی دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات
۲۰ mathdept@iasbs.ac.ir گروه ایمیلی اعضای دانشکده ریاضی
۲۱ mathfaculty@iasbs.ac.ir گروه ایمیلی اعضای هیأت علمی دانشکده ریاضی
۲۲ mathstudents@iasbs.ac.ir گروه ایمیلی دانشجویان دانشکده ریاضی
۲۳ mathintstudents@iasbs.ac.ir گروه ایمیلی دانشجویان بین‌المللی دانشکده ریاضی
۲۴ physdept@iasbs.ac.ir گروه ایمیلی اعضای دانشکده فیزیک
۲۵ physfaculty@iasbs.ac.ir گروه ایمیلی اعضای هیأت علمی دانشکده فیزیک
۲۶ physstudents@iasbs.ac.ir گروه ایمیلی دانشجویان دانشکده فیزیک
۲۷ physintstudents@iasbs.ac.ir گروه ایمیلی دانشجویان بین‌المللی دانشکده فیزیک
۲۸ researcher@iasbs.ac.ir گروه ایمیلی اعضای پسا دکتری
۲۹ management@iasbs.ac.ir گروه ایمیلی مدیران دانشگاه
۳۰ staff@iasbs.ac.ir گروه ایمیلی کارکنان دانشگاه
۳۱ students@iasbs.ac.ir گروه ایمیلی دانشجویان دانشگاه
۳۲ intstudents@iasbs.ac.ir گروه ایمیلی دانشجویان بین‌المللی دانشگاه
۳۳ computercenter@iasbs.ac.ir گروه ایمیلی مرکز کامپیوتر

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان