کتابخانه ترکمان
اعضا کتابخانه ترکمان
Torkaman Library and Trees

کارمندان کتابخانه ترکمان

Iman Monsef

خدیجه ندائی اصل

مدیریت کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی

Fariba Afshar

فریبا افشار

Robabeh Rahimi

ربابه رحیمی

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان