اخبار

دفاعیه کارشناسی ارشد

تاثير متقابل ريسک پيش‌بينی شده واکسن و ميزان واکسيناسيون در يک جامعه

زهرا صبرکار خطبه سرا - دانشکده فيزيک
شنبه، ۵ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۰۰
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

دفاعیه کارشناسی ارشد

میکروسکوپی تمام‌نگاری دیجیتالی برای بررسی تاثیر میدان مغناطیسی روی گلبول قرمز خون و برگ گیاه

کوثر غلام‌پور - دانشکده فيزيک
شنبه، ۵ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۰۰
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

دفاعیه دکتری

مدل‌سازی سه‌بعدی داده‌های گرانی در شمال‌غرب ایران

اکو علیپور - دانشکده علوم زمین
دوشنبه، ۷ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۰۰
مکان: آمفی تئاتر شیمی

دفاعیه کارشناسی ارشد

کاربرد ایکنولوژی در چارچوب محیط رسوبی و چینه-نگاری سازند جیرود (دونین بالایی) در البرز مرکزی

ریحانه شریفی - دانشکده علوم زمین
سه شنبه، ۸ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۰
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

دفاعیه کارشناسی ارشد

سنتز پلی‌الکترولیت‌ها با استفاده از نانوذره Fe3O4/C/SiO2/TiO2 و کاربرد آن‌ در انعقاد و حذف کدورت سوسپانسیون خاک رس و لجن

سالار نصیری - دانشکده شيمی
سه شنبه، ۸ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۰۰
مکان: آمفی تئاتر خانه علم

دفاعیه کارشناسی ارشد

بررسی ناصافی سطح با روش پراکندگی

عاطفه صادقی - دانشکده فيزيک
چهارشنبه، ۲ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۰۰
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

دفاعیه کارشناسی ارشد

كاهش الكتروشيميايی كربن دی اكسيد بر روی الكترود اصلاح شده با كبالت فتالوسيانين/ مزوحفره كربنی غنی از نيتروژن همراه با سنتز الكتروشيميايی چارچوب فلز- آلی بر پايه مس و بررسی كارايی هيبريد چارچوب فلز-آلی سنتز شده و مزوحفره كربنی غنی از نيتروژن بر واكنش كاهش الكتروشيميايی كربن دی اكسيد

شهره خالديان - دانشکده شيمی
چهارشنبه، ۲ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۰۰
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

دفاعیه کارشناسی ارشد

فعالیت فوتوکاتالیستی متالوپورفیرین‌ها و پورفیرین‌های برم‌دار شده در موقعیت بتا در شرایط همگن و ناهمگن

الهام خراطی - دانشکده شيمی
دوشنبه، ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۶:۰۰
مکان: آمفی تئاتر شیمی

دفاعیه کارشناسی ارشد

طبقه‌بندی ضربان قلب غيرطبيعی سيگنال الکتروکارديوگرام توسط يادگيری عميق

مرتضی عابدی - دانشکده فناوری اطلاعات
دوشنبه، ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۰۰
مکان: کلاس I001

دفاعیه کارشناسی ارشد

خوشه‌بندی K-MEANS با استفاده از ماتريس‌های تصادفی تنک

حسين صادقی - دانشکده فناوری اطلاعات
یکشنبه، ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۰۰
مکان: مجازی

دفاعیه کارشناسی ارشد

بررسی معیارهای شباهت برای ارائه پیشنهادات در سیستم‌های توصیه‌گر

فاطمه محمدی - دانشکده فناوری اطلاعات
یکشنبه، ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۰۰
مکان: کلاس I001

دفاعیه کارشناسی ارشد

بررسی تغييرات ريخت‌شناسی و مکانيکی سلول‌های فيبروبلاست با ميکروسکوپی تمام‌نگاری ديجيتالی

نفیسه محبوبی - دانشکده فيزيک
شنبه، ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۶:۰۰
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

دفاعیه کارشناسی ارشد

تاثير روش درمان هيونينگ بر ويژگی‌های ديناميکی مغز مستخرج از داده‌های نوار مغزی

سیمین محمدزاده هرزندی - دانشکده فيزيک
شنبه، ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۶:۰۰
مکان: آمفی تئاتر خانه علم

دفاعیه کارشناسی ارشد

مطالعه برهمکنش‌های تاخیردار با تاخیر وابسته به فاصله، بر همزمانی در شبکه‌های متشکل از نوسانگرهای فاز

معصومه احمدی - دانشکده فيزيک
شنبه، ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۰۰
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

دفاعیه کارشناسی ارشد

طراحی الکترولیز زوجی برای کاهش کربن‌دی‌اکسید به محصولات با ارزش افزوده به همراه سنتز الکتروشیمیایی چارچوب‌های فلز-آلی بر پایه فلز روی

شکیبا امیدی - دانشکده شيمی
شنبه، ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۰۰
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

دفاعیه کارشناسی ارشد

بررسی تاثير سيم‌کشی بلندبرد بر ديدگاه نئوکورتکس دوبعدی با استفاده از مدل شبه آيزينگ

مهدی بشکنی - دانشکده فيزيک
چهارشنبه، ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۷:۰۰
مکان: کلاس P104 دانشکده فیزیک

دفاعیه کارشناسی ارشد

تشديد پلاسمون سطحی جايگزيده در نانو ذرات ساختاريافته نقره

ذاکره ظاهری - دانشکده فيزيک
چهارشنبه، ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۰۰
مکان: مجازی

دفاعیه کارشناسی ارشد

کدنویسی برای بهبود داده‌گیری در انبرک نوری

جاوید فرازین - دانشکده فيزيک
چهارشنبه، ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۰۰
مکان: آمفی تئاتر ترکمان

دفاعیه کارشناسی ارشد

تأثیرات سهم سیگنال بر روی انتشار خطا در روش‌های تفکیک منحنی خود مدل‌ساز

سمانه طاوسی - دانشکده شيمی
چهارشنبه، ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۰۰
مکان: آمفی تئاتر خانه علم

دفاعیه کارشناسی ارشد

مطالعه‌ی برخی اثبات‌های قضیه‌ی بروکس و تعمیم‌هایی از آن

محمد خوشرو - دانشکده رياضی
دوشنبه، ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۷:۰۰
مکان: کلاس M101 دانشکده ریاضی

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان