اخبار و کنفرانس ها

کارشناس مرکز رایانه دانشگاه موفق شد در اولین المپیاد ورزشی مجازی دانشگاه‌های استان زنجان، رتبه سوم را کسب کند

سرکار خانم مسعوده عابدی کارشناس مرکز رایانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، موفق شد در اولین المپیاد ورزشی مجازی دانشگاه‌های استان زنجان در بخش درازنشست رتبه سوم را به‌دست آورد.

اوﻟﯿﻦ دوره از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﺠﺎزی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی اﺳﺘﺎن، با محوریت سلامت در دوران زندگی با کرونا، در رﺷﺘﻪﻫﺎی دارت، روﭘﺎﯾﯽ، ﺷﻄﺮﻧﺞ، ﺑﺎرﻓﯿﮑﺲ، ﺷﻨﺎ روی زﻣﯿﻦ و درازﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ زﻧﺠﺎن و ﻫﯿﺎت ورزش‌های داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار شد.

در این دوره خانم عابدی کارشناس مرکز رایانه دانشگاه موفق به کسب مقام سوم در رشته درازنشست شد. دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، کسب این موفقیت را به همه ورزشکاران دانشگاه علی‌الخصوص ایشان، تبریک و تهنیت می‌گوید.

یکشنبه، ۲۵ خرداد ۱۳۹۹

کارشناس مرکز رایانه دانشگاه موفق شد در اولین المپیاد ورزشی مجازی دانشگاه‌های استان زنجان، رتبه سوم را کسب کند

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان