اخبار و کنفرانس ها

دکتر اسماعیل شبانیان به ریاست دانشکده علوم زمین منصوب شد

دکتر بابک کریمی، رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، طی حکمی، دکتر اسماعیل شبانیان بروجنی را به سمت رئیس دانشکده علوم زمین منصوب کرده و  آرزوی موفقیت در انجام امور محوله را داشتند. همچنین رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان از زحمات دکتر عبدالرضا قدس رئیس پیشین دانشکده علوم زمین، تشکر و قدردانی نمودند.

سه شنبه، ۱ مهر ۱۳۹۹

دکتر اسماعیل شبانیان به ریاست دانشکده علوم زمین منصوب شد

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان