اخبار و کنفرانس ها

مناقصه‌ عمومی امور خدماتی، پشتیبانی و خودرویی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در نظر دارد مناقصه‌ عمومی امور خدماتی در زمینه‌های اداری، نظافت، فضای سبز و خودرویی به شماره مناقصه 20000004456000001 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. 

لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصهwww.setadiran.ir محقق سازند. برخی از مستندات جهت اطلاع اولیه و مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) پیوست شده است.

شنبه، ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

فایل های پیوست شده

فایل های پیوست شده

فایل های پیوست شده

فایل های پیوست شده

فایل های پیوست شده

فایل های پیوست شده

مناقصه‌ عمومی امور خدماتی، پشتیبانی و خودرویی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان