اخبار و کنفرانس ها

فراخوان شرکت در مناقصه عمومی امور خدماتی، پشتیبانی دانشگاه

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در نظر دارد مناقصه عمومی امور خدماتی در زمینه‌های اداری، نظافت، فضای سبز به شماره مناقصه (۲۰۰۱۰۰۴۴۵۶۰۰۰۰۰۱) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه:     ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:     ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:     از ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ تا ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

زمان بازگشایی پاکت‌ها:      ساعت ۱۳:۰۰ روز شنبه تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

 

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های:

الف - سایت دانشگاه به نشانی www.iasbs.ac.ir

ب - زنجان دبیرخانه دانشگاه جاده گاوازنگ - بلوار استاد یوسف ثبوتی - دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

تلفن ۳۳۱۵۵۱۶۱ - ۳۳۱۵۶۱۶۰ - ۳۳۱۵۵۱۵۵ - ۰۹۱۲۲۴۲۳۳۴۹ - ۰۹۱۲۷۴۱۰۰۸۵

 

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس: ۴۱۹۳۴-۰۲۱

دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷-۸۵۱۹۳۷۶۸

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان‌ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش "ثبت نام/پروفایل مزایده‌گر" موجود است.

یکشنبه، ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

فراخوان شرکت در مناقصه عمومی امور خدماتی، پشتیبانی دانشگاه

Developed by the IASBS Computer Centre