دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه
مدیران دانشگاه
the IASBS and its gardens

مدیریت دانشگاه

Babak Karimi

بابک کریمی


Rashid Zaare Nahandi

رشید زارع نهندی

Ali Foroush Bastani

علی فروش باستانی


Jahanfar Abouie

جهانفر ابویی

Iman Monsef

خدیجه ندائی اصل

Saeed Emadi

سعید عمادی

Mahmoud Shirazi

محمود شیرازی

Farideh Saadati

فریده سعادتی

Yousef Sobouti

یوسف ثبوتی

Ehsan Nedaaee Oskoee

احسان ندایی اسکویی

Zahra Mousavi

زهرا موسوی

Alireza Heydari

علیرضا حیدری

Abbas Biglari

عباس بیگلری

Mehdi Heidari

مهدی حیدری

Mehdi Heidari

جواد رحیمی‌راد

Alireza Rahmatian

علیرضا رحمتیان

Mojtaba Shahidi

فخری‌السادات محمدی

Ehsan Nedaaee Oskoee

احسان ندایی اسکویی

Farid addin Habibian

فریدالدین حبیبیان

Abolfazl Rezaei

ابوالفضل رضایی

Hamid Reza Shahsavari

حمید رضا شهسواری

Mehdi Daraei

مهدی دارائی

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان